Emoyhtiön tase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
1000 €20222021
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet3 8792 530
Aineettomat hyödykkeet yhteensä3 8792 530
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet1 3931 221
Rakennukset ja rakennelmat13 01313 750
Koneet ja kalusto6 3596 179
Muut aineelliset hyödykkeet3457
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat6 7155 147
Aineelliset hyödykkeet yhteensä27 51326 354
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä24 94024 699
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä243238
Muut lainasaamiset7781
Osakkeet ja osuudet287287
Sijoitukset yhteensä25 54725 304
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ56 93954 188
Vaihtuvat vastaavat
1000 €20222021
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet10 1975 468
Valmiit tuotteet3 1492 445
Muu vaihto-omaisuus4 0052 662
Ennakkomaksut1711 179
Vaihto-omaisuus yhteensä17 52311 753
Saamiset
Myyntisaamiset16 5958 857
Saamiset saman konsernin yrityksiltä14 98012 308
Lainasaamiset5033
Muut saamiset10528
Siirtosaamiset88283
Saamiset yhteensä31 81921 509
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset4 5845 500
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ53 92538 762
VASTAAVAA YHTEENSÄ110 86492 950

Vastattavaa

Oma pääoma
1000€20222021
Osakepääoma3 1493 149
Osakeanti0176
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto1 5011 324
Käyttörahasto28 57624 510
Tilikauden tulos14 0467 489
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ47 27136 649
POISTOERO8 3498 041
Vieras pääoma
1000 €20222021
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta16 42617 723
Muut pitkäaikaiset velat2 0502 133
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä18 47619 856
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta5 0674 763
Saadut ennakot1 1334 619
Ostovelat10 2818 741
Velat konserniyhtiöille12 3634 666
Muut velat1 9161 970
Siirtovelat6 0083 646
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä36 76728 405
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ55 24448 261
VASTATTAVAA YHTEENSÄ110 86492 950