Emoyhtiön tuloslaskelma

1000 €20222021
LIIKEVAIHTO112 67671 999
Valmistevarastojen muutos704182
Valmistus omaan käyttöön1939
Liiketoiminnan muut tuotot3 2232 085
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-64 776-35 251
Varastojen muutos6 0741 399
Materiaalit ja palvelut yhteensä-58 701-33 852
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-16 423-15 260
Henkilösivukulut
Eläkekulut-3 302-2 741
Muut henkilösivukulut-741-566
Henkilöstökulut yhteensä-20 466-18 567
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-3 344-3 148
Liiketoiminnan muut kulut-20 524-15 402
LIIKEVOITTO13 5863 336
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Konserniyhtiöt2 9793 880
Muut21132
Rahoitustuotot yhteensä3 0004 012
Muut korko- ja rahoituskulut
Konserniyhtiöt-270
Muut-765-794
Rahoituskulut yhteensä-792-794
VOITTO ENNEN TILIPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA15 7946 553
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos-308135
Saadut konserniavustukset1 3941 745
Tilinpäätössiirrot yhteensä1 0861 880
Tuloverot-2 834-945
TILIKAUDEN VOITTO14 0467 489