Konsernin tase

Pysyvät vastaavat

1000 €20222021
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet4 0252 678
Konserniliikearvo6 4747 557
Aineettomat hyödykkeet yhteensä10 49910 236
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet1 7691 629
Rakennukset ja rakennelmat19 67719 841
Koneet ja kalusto16 01617 000
Muut aineelliset hyödykkeet167730
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat10 3176 315
Aineelliset hyödykkeet yhteensä47 94645 515
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet290289
Osakkuusyritykset2016
Muut sijoitukset235250
Sijoitukset yhteensä546555
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ58 99156 305

Vaihtuvat vastaavat

1000 €20222021
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet11 8296 792
Valmiit tuotteet4 7052 706
Muu vaihto-omaisuus9 7017 166
Ennakkomaksut1711,179
Vaihto-omaisuus yhteensä26 40717 843
Saamiset
Myyntisaamiset34 67722 296
Lainasaamiset5134
Muut saamiset976513
Siirtosaamiset547995
Saamiset yhteensä36 25223 839
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit00
Rahat ja pankkisaamiset5 0596 119
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.67 71747 802
VASTAAVAA YHTEENSÄ126 708104 107

Vastattavaa

Oma pääoma
1000 €20222021
Osakepääoma3 1493 149
Osakeanti0176
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto1 5011 324
Käyttörahasto34 06033 183
Tilikauden tulos21 5296 069
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ60 23843 901
Vieras pääoma
1000 €20222021
Pitkäaikainen
Laskennallinen verovelka3 2893 303
Lainat rahoituslaitoksilta16 71218 023
Muut pitkäaikaiset velat2 0502 133
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä22 05123 459
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta5 0514 763
Saadut ennakot1 1344 621
Ostovelat22 00415 140
Muut velat4 3713 779
Siirtovelat11 8598 444
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä44 41936 747
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ66 47060 206
VASTATTAVAA YHTEENSÄ126 708104 107