Konsernin talous ja toiminta

Yleistä

FORCIT Groupilla on toimintaa kolmella liiketoiminta-alueella: FORCIT Explosives toimii siviiliräjähdetoimialalla sekä poraamiseen ja räjäytyksiin liittyvien ohjelmistojen alalla; FORCIT Consulting tarjoaa mittaus-, valvonta-, konsultointi- ja koulutuspalveluita ja FORCIT Defencen liiketoiminta on suuntautunut puolustusvoimille ja puolustustarvikkeiden valmistajille. FORCITin tavoitteena on parantaa asemaansa Pohjoismaiden markkinajohtajana ja ensisijaisena räjähteisiin, panostamiseen ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvien palveluiden, tuotteiden ja osaamisen toimittajana.  

Defence-liiketoiminta-alueella yhtiön päämääränä on olla ensisijainen teknologiakumppani ja johtava järjestelmätoimittaja epäherkkien räjähteiden maailmanmarkkinoilla.  

FORCITin laatujärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 standardin mukaisesti ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001 standardin mukaisesti. Defence-liiketoiminta-alue on sertifioitu Naton AQAP 2110 laatustandardin mukaisesti. ISO- ja AQAP-standardien lisäksi Defence-liiketoiminta on akkreditoitu Suomen kansallisen turvallisuusauditoinnin (KATAKRI) kriteerien mukaisesti.

Talouskatsaus

Yhtiön toiminta kehittyi edelleen positiivisesti vuonna 2022. Pandemia, Ukrainan sota ja niiden seuraukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti Euroopan yleiseen talouskehitykseen ja toimintaympäristöömme. 

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kaikki liiketoiminta-alueet kasvoivat edellisvuoteen verrattuna paikallisissa valuutoissa mitattuna. Consulting-liiketoiminta-alueen euromääräinen tulos oli kuitenkin heikompi.  

Alla esitetyt tunnusluvut kuvaavat yhtiön kehitystä viimeisimpien tilikausien aikana. Konsernin liiketulos nousi vuonna 2022 selvästi vuoteen 2021 verrattuna. Kannattavuus on parantunut kasvaneen liikevaihdon ja kannattavamman liiketoiminta-alueyhdistelmän myötä. 

Konserni202220212020
Liikevaihto, milj. euroa228,342150,466127,413
Liiketulos, milj. euroa26,9058,6458,576
Liiketulos % liikevaihdosta11,85,76,7
Oman pääoman tuotto (%) 41,314,216,2
Vakavaraisuus-%48,044,145,8
Henkilöstömäärän keskiarvo533499432
Emoyhtiö202220212020
Liikevaihto, milj. euroa112,67671,99961,654
Liiketulos, milj. euroa13,5863,3363,723
Liiketulos % liikevaihdosta12,14,66,0
Oman pääoman tuotto (%)26,714,912,7
Vakavaraisuus-% 49,248,846,4
Henkilöstömäärän keskiarvo265250225

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Ympäristö

Vuonna 2022 olemme vahvistaneet vastuullisuustyötämme erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta. Olemme nyt laatineet kunnianhimoisen pitkän aikavälin etenemissuunnitelman kohti tavoitettamme hiilineutraalista toiminnasta vuoteen 2035 mennessä ja käynnistäneet vihreän tuotelinjan kehittämiseen tähtäävän tutkimus- ja kehitystyön. Suunnittelemme etenemissuunnitelmassa investointeja ja kärkihankkeita, joiden avulla voidaan vähentää päästöjä, parantaa energiatehokkuutta ja kasvattaa vihreän energian osuutta edelleen. Aloite typpivapaan räjähteen kehittämiseksi on toinen tärkeä hanke FORCITin kestävän kehityksen viitekehyksessä. 

Lisäksi FORCIT kehittää menetelmää, jolla emulsiojäte voidaan pilkkoa takaisin raaka-aineiksi ja käyttää sen jälkeen uudelleen FORCITin tuotannossa.

Turvallisuus

Turvallisuus on aina ykkösprioriteettimme. Ryhdyimme vuonna 2022 useisiin toimenpiteisiin, joiden avulla tietoisuutta ja turvallisuuskulttuuria vahvistetaan FORCITissa edelleen, ja tapaturmataajuus laski 53 % edellisvuodesta tasolle 3,3.  

Suomessa käynnistettiin uusi turvallisuuskäytäntöjen parantamiseen ja riskitietoisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma (Day With Operator), johon kuului 25 vastuullisuustiimin ja toimitusjohtajan käyntiä tuotantolaitoksissa ja toimipaikoilla havainnoimassa organisaation turvallisuuskysymyksiä. Tämä aloite jatkuu muissa Pohjoismaissa vuonna 2023.  
 
Vahvaa panostustamme IT-turvallisuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen vahvistettiin entisestään vuonna 2022. 

Henkilöstö

FORCIT-konsernin henkilöstömäärä on kasvanut kaikissa maissa toiminnan kasvun ja kasvaneiden tulojen myötä. Vuoden 2022 lopussa Forcitilla oli 544 työntekijää.  

Vuoden aikana toteutettiin koko konsernin kattava henkilöstötutkimus henkilöstön sitoutumisen ja tyytyväisyyden selvittämiseksi. Tulokset paranivat vieläkin edellisvuodesta ja osoittivat henkilöstön sitoutumisen olevan edelleen keskimäärin korkealla tasolla (eNPS indeksi 40).  

Pandemian jälkeen hybridiratkaisusta on tullut uusi normaali. Monet työntekijämme työskentelevät osittain kotoa käsin FORCIT-konsernin etätyöpolitiikan mukaisesti. Työntekijät näyttävät arvostavan tätä, ja ratkaisu edistää työelämän ja vapaa-ajan välistä tasapainoa. 

Hallinto

Oy Forcit Ab:n varsinainen yhtiökokous valitsi 7.4.2022 hallitukseen Alexander Tallbergin uutena jäsenenä ja aiemmista jäsenistä jatkamaan Lauri Stadighin, Tom Melbyen, Hans Karlanderin, Pasi Tolppasen ja Jarmo Lindbergin. Lauri Stadigh on toiminut hallituksen puheenjohtajana ja Joakim Westerlund FORCITin toimitusjohtajana. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on ollut Christian Hällström, KHT. 

Hallituksen voitonjakoehdotus

Mikäli tilinpäätös vahvistetaan, Oy Forcit Ab:n yhtiökokouksen jaettavana on

Käyttörahasto28 576 232,35 euroa
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto1 500 630,00 euroa
Tilikauden ylijäämä14 045 646,80 euroa
Yhteensä44 122 509,15 euroa

Hallitus ehdottaa, että varat jaetaan seuraavasti:

Osakkeenomistajille maksetaan osinkona:
25 euroa/osake5 034 000,00 euroa
Käyttörahasto37 587 879,15 euroa
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto1 500 630,00 euroa
Yhteensä44 122 509,15 euroa

Yhtiön taloustilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiön likviditeetti on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä.

Yhtiön osakkeet

Vuonna 2021 laskettiin liikkeeseen 450 uutta osaketta osana johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmaa, joka hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa marraskuussa 2020. Nämä osakkeet on rekisteröity vuonna 2022 ja ne oikeuttavat osinkoon.  

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen ja yhtäläisen oikeuden yhtiön osinkoon.

Osakkeiden määrä20222021
201 360200 910