Koncernens ekonomi och aktiviteter 

Allmänt

FORCIT Group driver tre affärsenheter: FORCIT Explosives är verksam inom civila sprängämnen samt mjukvara relaterad till borrning och sprängning; FORCIT Consulting tillhandahåller mätnings-, övervaknings-, konsult- och utbildningstjänster och FORCIT Defence är inriktat på försvarsmakter och tillverkare av försvarsmateriel. FORCITs målsättning är att vidareutveckla sin position som nordisk marknadsledare och föredragen leverantör av tjänster, produkter och kompetens gällande sprängämnen, laddning och övervakning av miljöpåverkan.  

Inom Defence-området är målsättningen att vara en föredragen teknikpartner och ledande systemleverantör på världsmarknaden för ickekänsliga sprängämnen.  

FORCITs kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001-standarden och dess miljösystem enligt ISO 14001-standarden. Defence-verksamheten är certifierad i enlighet med NATO:s AQAP 2110-kvalitetsnormer. Förutom ISO- och AQAP-standarderna har Defence-verksamheten också ackrediterats i överensstämmelse med kriterierna för den finska nationella säkerhetsauditeringen (KATAKRI).

Ekonomisk översikt 

Bolagets verksamhet fortsatte att utvecklas positivt under 2022. Den övergripande europeiska ekonomiska utvecklingen och den miljö vi verkar i har påverkats starkt av pandemin, kriget i Ukraina och efterdyningarna av dessa. 

Trots en utmanande marknadssituation växte alla affärsenheter jämfört med föregående år i lokala valutor. Affärsenheten Consulting uppvisade dock ett svagare resultat i euros.  

Nedanstående nyckeltal beskriver utvecklingen under de senaste räkenskapsåren. Koncernens rörelseresultat ökade tydligt under 2022 jämfört med 2021. Lönsamheten har ökat med stigande intäkter och en mer lönsam affärsområdesmix. 

Koncern202220212020
Omsättning, miljoner euro228,342150,466127,413
Rörelseresultat, miljoner euro26,9058,6458,576
Rörelseresultat som % av nettoomsättning11,85,76,7
Avkastning på eget kapital (%)41,314,216,2
Soliditet %48,044,145,8
Antal anställda i genomsnitt533499432
Moderbolag202220212020
Omsättning, miljoner euro112,67671,99961,654
Rörelseresultat, miljoner euro13,5863,3363,723
Rörelseresultat som % av nettoomsättning12,14,66,0
Avkastning på eget kapital (%) 26,714,912,7
Soliditet %49,248,846,4
Antal anställda i genomsnitt265250225

Hållbarhet

Miljö

Under 2022 har vi stärkt vårt hållbarhetsarbete, särskilt med avseende på koldioxidutsläppen. Vi har nu definierat en ambitiös långsiktig färdplan mot vårt mål om en koldioxidneutral verksamhet till 2035, och inlett ett FoU-arbete för att utveckla en grön produktlinje. I denna färdplan planerar vi investeringar och nyckelprojekt för att minska utsläppen, förbättra energieffektiviteten och ytterligare öka andelen grön energi. Initiativet att utveckla ett kvävefritt sprängämne är ett annat viktigt projekt inom FORCITs hållbarhetsramverk. 

Utöver detta håller FORCIT på att utveckla en metod där emulsionsavfall kan brytas ner tillbaka till sina råvaror för att sedan återanvändas i FORCITs produktion.

Säkerhet

Säkerheten är alltid vår högsta prioritet. Under 2022 vidtog vi flera åtgärder för att ytterligare stärka medvetenheten och säkerhetskulturen på FORCIT och olycksfrekvensen minskade med 53 % jämfört med föregående år till en nivå på 3,3.  

Ett nytt program för att förbättra våra säkerhetsrutiner och öka medvetenheten om risker (Day With Operator) initierades i Finland, och involverade 25 besök av hållbarhetsteamet och vd på produktionsanläggningar och arbetsplatser för att observera säkerhetsfrågor i organisationen. Detta initiativ kommer att fortsätta i övriga nordiska länder under 2023.  
 
Vårt starka fokus på IT-säkerhet samt fysisk säkerhet har stärkts ytterligare under 2022.

Personal

FORCIT-koncernens personal har vuxit i alla länder med växande verksamheter och ökade intäkter. I slutet av 2022 hade FORCIT 544 anställda.  

Under året genomfördes en personalundersökning i hela koncernen för att mäta personalens engagemang och tillfredsställelse. Resultaten förbättrades ytterligare från föregående år och visade att personalens engagemang fortsätter att ligga på en hög nivå, med eNPS-indexet för personalengagemang på 40.  

Efter pandemin har det nya normala blivit en hybridlösning där många av tjänstemännen arbetar delvis hemifrån i enlighet med FORCIT-koncernens policy för distansarbete. Detta verkar uppskattas av de anställda och bidra till en hälsosam balans mellan arbete och fritid.

Administration

Oy Forcit Ab:s ordinarie bolagsstämma den 7 april 2022 valde Alexander Tallberg till ny styrelseledamot tillsammans med de befintliga styrelseledamöterna Lauri Stadigh, Tom Melbye, Hans Karlander, Pasi Tolppanen och Jarmo Lindberg. Lauri Stadigh har fortsatt som styrelseordförande och Joakim Westerlund har fortsatt som vd för FORCIT. Bolagets revisorer har varit KPMG Oy Ab, med Christian Hällström som huvudansvarig revisor, CGR.

Styrelsens förslag till vinstdisposition 

Om bokslutet fastställs står till Oy Forcit Ab:s bolagsstämmas disposition

Dispositionsfond28 576 232,35 euro
Fond för inbetalt fritt eget kapital1 500 630,00 euro
Räkenskapsperiodens vinst14 045 646,80 euro
Totalt44 122 509,15 euro

Styrelsen föreslår att medlen disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas i dividend:
25,00 euro/aktie5 034 000,00 euro
Dispositionsfond37 587 879,15 euro
Fond för inbetalt fritt eget kapital1 500 630,00 euro
Totalt44 122 509,15 euro

Inga väsentliga förändringar efter räkenskapsperiodens slut har skett i bolagets ekonomiska situation. Bolagets likviditet är god och den föreslagna vinstutdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.

Bolagets aktier

Enligt ikraftvarande fullmakt emitterades 450 nya aktier under 2021 som en del av ledningens långsiktiga incitamentsprogram som godkändes på den extra bolagsstämman i november 2020. Dessa aktier registrerades 2022 och har rätt till dividend.  

Bolaget har endast ett slag av aktier. Varje aktie ger en röst vid bolagsstämmor och samma rätt till dividend.

Antalet aktier20222021
201 360200 910