Noter till bokslutet

1. REDOVISNINGSPRINCIPER

1.1. VÄRDERINGSPRINCIPER

Balansräkningens bestående aktiva har värderats till sina anskaffningsutgifter minskade med avskrivningar enligt plan. Omsättningstillgångarna upptas till sitt anskaffningsvärde eller till tillgångens sannolika lägre realisationsvärde. Valutaposter i balansräkningen har värderats till bokslutsdagens kurs. Koncernbokslutet redovisas i tusen euros (1 000 EUR).

1.2. AVSKRIVNINGAR

De planenliga avskrivningarna baserar sig på anläggningstillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd. Beräkningsgrunderna är följande:

Byggnader20-50
Maskiner och inventarier5-10
Övriga materiella tillgångar10-20
Immateriella rättigheter5-10
Övriga utgifter med lång verkningstid10
Koncerngoodwill5-10

1.3. KONCERNBOKSLUT

Koncernbokslutet omfattar moderbolaget Oy Forcit Ab och dotterbolagen Forcit Sweden AB, Forcit Norway AS, Forcit International Oy Ab, Forcit Consulting Oy, Forcit Consulting AB, Forcit Consulting AS, O-Pitblast S.A. samt Forcit Ireland Ltd. I koncernbokslutet ingår även intresseföretaget Vipnordic AB. Vipnordic AB:s bokslut är upprättat per 31.8.2022. Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med förvärvsvärdemetoden. Koncernens interna leveranser, interna fordringar och skulder samt intern vinstutdelning har eliminerats. Under räkenskapsåret har Suomen Tärinämittaus Oy fusionerats med Forcit Consulting Oy.

2. RESULTATRÄKNING
2.1. OMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PER BRANSCH
Koncernen20222021
Sprängämnen211 010133 199
Konsultverksamhet17 33217 268
Totalt228 342150 466
Moderbolaget20222021
Sprängämnen112 67671 999
Totalt112 67671 999
2.2. VERKSAMHETSPERIODENS LÖNER ENLIGT PRESTATIONSPRINCIPEN OCH DET GENOMSNITTLIGA ANTALET ANSTÄLLDA
Koncernen20222021
Styrelser och verkställande direktörer1 6311 695
Övrig personal30 84127 424
Totalt32 47229 119
Moderbolaget20222021
Styrelser och verkställande direktörer644667
Övrig personal15 77814 593
Totalt16 42315 260
Under räkenskapsperioden var antalet anställda i genomsnitt20222021
Koncernen533499
Moderbolaget265250
2.3. RÖRELSENS ÖVRIGA INTÄKTER
Koncernen20222021
Hyresintäkter166161
Återbäring80
Övriga poster527274
Totalt701435
Moderbolaget20222021
Koncerninterna transaktioner2 8861 652
Hyresintäkter166161
Återbäring80
Övriga poster164272
Totalt3 2232 085
2.4 REVISORNS ARVODEN
Koncernen20222021
Revisionsarvoden154131
Övriga arvoden071
Totalt154203
Moderbolaget20222021
Revisionsarvoden4248
Övriga arvoden071
Totalt42118
2.5 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Moderbolaget20222021
Koncernbidrag1 3941 745
2.6 DIVIDENDINTÄKT FRÅN DOTTERBOLAG
Moderbolaget20222021
Dividendintäkt från dotterbolag2 9083 812
2.7 INKOMSTSKATT
Koncernen20222021
Inkomstskatt på den ordinarie verksamheten4 7071 808
Förändring av den latenta skatteskulden-1393
Totalt4 6941 900
Moderbolaget20222021
Inkomstskatt på koncernbidrag279349
Inkomstskatt på den ordinarie verksamheten2,555596
Totalt2,834945
3. BALANSRÄKNINGEN
3.1. IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR
I noterna har endast upptagits anskaffningskostnader för sådana anläggningstillgångar, vilka ännu inte helt avskrivits enligt plan. Koncerngoodwill, som uppstått vid företagsförvärven avskrivs på 5 – 10 år.
Koncernen20222021
Anskaffningsutgift 1.1.142 543127 802
Ökningar11 60615 867
Minskningar-162-2 244
Överflyttningar mellan poster01 117
Anskaffningsutgift 31.12.153 987142 543
Ackumulerade avskrivningar 1.1.-87 230-78 546
Avskrivningar under räkenskapsperioden-8 811-8 683
Ackumulerade avskrivningar på minskningar610
Ackumulerade avskrivningar 31.12.-95 979-87 230
Uppskrivningar437437
Nedskrivningar00
Bokföringsvärde 31.12.58 44555 751
Balansvärde av maskiner och inventarier i produktionen13 58614 730
Moderbolaget20222021
Anskaffningsutgift 1.1.76 77072 909
Ökningar5 8772 114
Minskningar-250
Överflyttningar mellan poster01 748
Anskaffningsutgift 31.12.82 62376 770
Ackumulerade avskrivningar 1.1.-48 324-45 175
Avskrivningar under räkenskapsperioden-3 344-3 148
Ackumulerade avskrivningar på minskningar00
Ackumulerade avskrivningar 31.12.-51 668-48 324
Uppskrivningar437437
Bokföringsvärde 31.12.31 39228 884
Balansvärde av maskiner och inventarier i produktionen6 3596 934
3.2. PLACERINGAR, MODERBOLAGET
Aktier och andelarKoncernenÖvrigaSammanlagt
Anskaffningsutgift 1.1.24 69928724 986
Ökningar2410241
Minskningar000
Anskaffningsutgift 31.12.24 94028725 227
3.3. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen20222021
Material och förnödenheter11 8296 792
Färdiga produkter4 7052 706
Köpta produkter9 7017 166
Förskottsbetalningar1711 179
Sammanlagt26 40717 843
Moderbolaget20222021
Material och förnödenheter10 1975 468
Färdiga produkter3 1492 445
Köpta produkter4 0052 662
Förskottsbetalningar1711 179
Sammanlagt17 52311 753
3.4. KONCERNFÖRETAG
ägarandel-%KoncernenModerbolaget
Forcit International Oy Ab100100
Forcit Sweden AB100100
Forcit Norway AS100100
Forcit Consulting Oy100100
Forcit Consulting AB100100
Forcit Consulting AS100100
Forcit Ireland Ltd100100
O-Pitblast S.A.100100
Vipnordic AB3333
3.5. FORDRINGAR OCH SKULDER INOM KONCERNEN
Moderbolaget20222021
Långfristiga lånefordringar243238
Försäljningsfordringar6 0824 021
Lånefordringar126125
Övriga fordringar*8 7738 162
Fordringar sammanlagt15 22312 546
Leverantörsskulder3849
Resultatreglering00
Övriga skulder*12 3254 824
Skulder sammanlagt12 3634 873
* Hänför sig främst till koncernkonto arrangemang
3.6. FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Koncernen20222021
Aktiekapital 1.1.3 1493 149
Aktiekapital 31.12.3 1493 149
Fond för fritt inbetalt eget kapital 1.11 501398
Aktieemission01 024
Återköp av aktier0-98
Fond för fritt inbetalt eget kapital 31.121 5011 324
Aktieemission0176
Dispositionsfonden 1.1.33 18330 685
Resultat från föregående år6 0696 254
Dividend för föregående år-3 423-3 219
Förändring i dispositionsfond-1 768-537
Dispositionsfond 31.12.34 06033 183
Årets vinst21 5296 069
Eget kapital totalt60 23843 901
Moderbolaget20222021
Aktiekapital 1.1.3 1493 149
Aktiekapital 31.12.3 1493 149
Fond för fritt inbetalt eget kapital 1.11 501398
Aktieemission01 024
Återköp av aktier0-98
Fond för fritt inbetalt eget kapital 31.121 5011 324
Aktieemission0176
Dispositionsfonden 1.1.24 51021 845
Resultat från föregående år7 4895 885
Dividend för föregående år-3 423-3 219
Dispositionsfond 31.12.28 57624 510
Årets vinst14 0467 489
Eget kapital totalt47 27136 649
Utdelningsbara fria medel totalt 31.12.44 12333 324
3.7. BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH LATENT SKATTESKULD
Ackumulerad avskrivningsdifferens
Moderbolaget20222021
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter751452
Materiella tillgångar
Byggnader och konstruktioner4 2844 205
Maskiner och inventarier3 3133 377
Övriga materiella tillgångar28
Totalt8 3498 041
Latent skatteskuld
Avskrivningsdifferans och periodiseringsfond avskiljs i koncernbokslutet till latent skatteskuld.
20222021
Koncernen3 2893 303
Resten av avskrivningsdifferensen och periodiseringsfonden utgör fritt eget kapital.
20222021
Koncernen12 14310 159
3.8. KORTFRISTIGA SKULDER
I balansposten ”Skulder till kreditinstitut” ingår utnyttjande av checkräkningslimit
20222021
Koncernen2 6672 380
Moderbolaget2 6672 380
3.9. RESULTATREGLERINGAR
Aktiva
Koncernen20222021
Ofakturerade inköp00
Periodiserade fakturor541833
Återbetalning av skatter0-10
Övriga6172
Totalt547995
Moderbolaget20222021
Ofakturerade inköp00
Periodiserade fakturor88283
Återbetalning av skatter00
Övriga00
Totalt88283
Passiva
Koncernen20222021
Periodiserade personalkostnader5 4625 318
Övriga periodiseringar3 2892 248
Räntor36142
Skatter3 072736
Totalt11 8598 444
Moderbolaget20222021
Periodiserade personalkostnader2 4323 105
Övriga periodiseringar1 793162
Räntor3636
Skatter1 747342
Totalt6 0083 646
3.10. SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
3.10.1. Ansvar för leasingavtal
Koncernen20222021
Förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod3 7813 909
Förfaller till betalning senare7 2349 506
Moderbolaget20222021
Förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod1 7611 681
Förfaller till betalning senare3 2814 422
3.10.2. Hyresansvar (för verksamhetslokaler)
KoncernenModerbolaget
Förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod1 010190
Förfaller till betalning senare2 028285
Totalt3 038475
3.10.3. Ansvarsförbindelser till förmån för företag inom samma koncern
20222021
Koncernen298300
Moderbolaget298300
3.10.4. Övriga ansvarsförbindelser
Koncernen20222021
För egna förbindelser ställda säkerheter3 4602 774
Moderbolaget20222021
För egna förbindelser ställda säkerheter3 3272 624