Prognoser och förutsägelser

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Den intensiva geopolitiska situationen och kriget i Ukraina har sedan slutet av 2021 orsakat betydande utmaningar relaterade till råvaror. Tillgången och de extremt volatila prisnivåerna på kritiska råvaror har inneburit stora utmaningar för vår verksamhet. Även om vi under slutet av 2022 såg fallande råvarupriser och färre råvarubegränsningar förväntas situationen fortsätta att vara volatil under 2023 och kräva ansträngningar för att hitta alternativa lösningar att hantera de skiftande prisnivåerna. 

De försämrade globala och europeiska ekonomiska utsikterna förväntas påverka bolaget, särskilt entreprenörssegmentet i vår Explosives- och Consulting-verksamhet. Prognoserna för 2023 relaterade till aktiviteten på byggmarknaden har i alla nordiska länder blivit klart mer negativa under det senaste året. 

Med en avsevärd andel av vår verksamhet i Sverige och Norge finns det en valutarisk på grund av fluktuationer i växelkursen mellan SEK och EUR samt mellan NOK och EUR. Bolaget har fortsatt arbetet att skydda sig mot valutarisker i de avtal och överenskommelser som ingåtts.  

Kriget i Ukraina och relaterade geopolitiska spänningar har ökat riskerna relaterade till cyber- och hybridhot. Följaktligen har FORCIT gjort betydande investeringar och ökat sitt fokus på cybersäkerhet och fysisk säkerhet.   

Utsikter för 2023 

Utsikterna för infrastrukturbyggande är försiktiga i Finland och Sverige, vilket drivs av de övergripande ekonomiska utsikterna. Utsikterna för Norge är mer positiva. Förväntningarna inom gruvdriftsegmentet är neutrala jämfört med år 2022. Den största oron för 2023 är relaterad till de övergripande ekonomiska utsikterna, inflationen och i synnerhet prisutvecklingen på kritiska råvaror. Konkurrensen på marknaden för civila sprängämnen är fortsatt hård.  

Genom att upprätthålla sin goda konkurrenskraft och med fortsatt fokus på utveckling och effektivitet räknar vi dock med att kunna ha en fortsätt lönsam verksamhet på våra huvudmarknader.   
 
I januari 2023 ingick FORCIT en joint venture med ENAEX SA kring O-Pitblast i syfte att möta den ökade efterfrågan på marknaden rörande mjukvara och produkter för hållbar gruvverksamhet.  

Orderstocken för FORCIT Defence ökade under 2022, vilket kommer att bidra till intäkterna under 2023. 

FORCIT Consulting har en stark marknadsposition och är väl positionerat för ytterligare tillväxt genom geografisk expansion och utveckling av sitt tjänsteerbjudande. Förväntningarna på utvecklingen av relevanta marknader för Forcit Consulting är dock mer negativa än på många år. 

Sammanfattningsvis räknar bolaget med en försäljningsökning 2023 jämfört med 2022, men har försiktiga förväntningar på lönsamhetsutvecklingen till följd av inflation och försämrade övergripande marknadssentiment inom civila sprängämnen och konsulttjänster.