Koncernens resultaträkning

1000€20222021
OMSÄTTNING228 342150 466
Förändring i produktlager2 231204
Tillverkning för eget bruk1945
Övriga rörelseintäkter701435
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden-125 889-69 188
Förändring av lager7 8641 909
Material och tjänster totalt-118 025-67 279
Personalkostnader
Löner och arvoden-32 472-29 119
Lönebikostnader
Pensionskostnader-4 775-4 270
Övriga lönebikostnader-5 295-4 508
Personalkostnader totalt-42 542-37 898
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivning enligt plan-8 811-8 683
Övriga rörelsekostnader-35 009-28 645
RÖRELSEVINST26 9058 645
Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränte- och finansiella intäkter70166
Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva03
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader-752-845
Finansiella intäkter och kostnader totalt-682-676
VINST FÖRE SKATTER26 2237 969
Förändring av latent skatteskuld13-93
Inkomstskatter-4 707-1 808
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST21 5296 069