Moderbolagets balansräkning

Aktiva

Bestående aktiva
1000 €20222021
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter3 8792 530
Immateriella tillgångar totalt3 8792 530
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden1 3931 221
Byggnader och konstruktioner13 01313 750
Maskiner och inventarier6 3596 179
Övriga materiella tillgångar3457
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar6 7155 147
Materiella tillgångar totalt27 51326 354
Placeringar
Andelar i företag inom samma koncern24 94024 699
Lånefordringar hos företag i samma koncern243238
Övriga lånefordringar7781
Övriga aktier och andelar287287
Placeringar totalt25 54725 304
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT56 93954 188
Rörliga aktiva
1000 €20222021
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter10 1975 468
Färdiga produkter3 1492 445
Övriga omsättningstillgångar4 0052 662
Förskottsbetalningar1711 179
Omsättningstillgångar totalt17 52311 753
Fordringar
Försäljningsfordringar16 5958 857
Fordringar hos företag inom samma koncern14 98012 308
Lånefordringar5033
Övriga fordringar10528
Resultatregleringar88283
Fordringar totalt31 81921 509
Finansiella värdepapper
Kassa och bank tillgodohavanden4 5845 500
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT53 92538 762
AKTIVA TOTALT110 86492 950

Passiva

Eget kapital
1000€20222021
Aktiekapital3 1493 149
Aktieemission0176
Fonden för fritt inbetalt kapital1 5011 324
Dispositionsfond28 57624 510
Räkenskapsperiodens resultat14 0467 489
EGET KAPITAL TOTALT47 27136 649
AVSKRIVNINGSDIFFERENS8 3498 041
Främmande kapital
1000 €20222021
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut16 42617 723
Övriga långfristiga skulder2 0502 133
Långfristigt främmande kapital totalt18 47619 856
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut5 0674 763
Erhållna förskott1 1334 619
Leverantörsskulder10 2818 741
Skulder till företag inom samma koncern12 3634 666
Övriga skulder1 9161 970
Resultatregleringar6 0083 646
Kortfristigt främmande kapital totalt36 76728 405
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT55 24448 261
PASSIVA TOTALT110 86492 950