Affärsenhetsutveckling

Explosives

Under 2022 ökade FORCIT Explosives intäkter i alla länder. Ett nyckeltema under 2022 var att säkra tillgången i en aldrig tidigare skådad och dramatisk situation kopplad till tillgängligheten och priset på kritiska råvaror. Den största utmaningen har varit relaterad till den kraftiga ökningen av priset på ammoniak, till stor del driven av den geopolitiska situationen. Begränsningar i tillgången och betydande prisökningar på råvaror har drivit upp kostnaden för produktion av sprängämnen och medfört nya utmaningar inom inköpsfunktionen. 

Tack vare en robust leveranskedja har FORCIT kunnat upprätthålla kontinuiteten i leveranserna till kunderna i dessa svåra förhållanden. FORCIT är tacksam för ett gott och flexibelt samarbete med kunderna och för den konstruktiva samsynen i arbetet att hitta lösningar för att säkra försörjningen under ett utmanande år. 

Trots de många utmaningarna fortsatte FORCIT Explosives framgångsrikt sin tillväxt- och investeringsplan. Både produktionsvolymerna och leveransvolymerna nådde rekordnivåer i alla länder. Nya anläggningar för att betjäna kunder i Sverige och Norge öppnades under året och byggnationen av ytterligare anläggningar påbörjades. Investeringar gjordes även för att öka kapaciteten på befintliga anläggningar. Integreringen av O-Pitblast i koncernen framskred på ett bra sätt under året.

Defence

Intäkterna inom Defence mer än fördubblades under 2022 jämfört med föregående år. Vi förväntar oss en fortsatt ökad efterfrågan då många länder höjer sina försvarsbudgetar som resultat av Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. Under 2022 har vår Defence-verksamhet fokuserat på att säkerställa tillgången på råvaror och tillräcklig produktionskapacitet, samt på förmågan att rekrytera för att möta den ökade efterfrågan.

Consulting

FORCIT Consulting-omsättningen växte marginellt under 2022 i lokala valutor. Flera interna utvecklingsinitiativ genomfördes framgångsrikt under året för att säkerställa Consulting-verksamhetens långsiktiga konkurrenskraft. Vidare har affärsområdet Consulting etablerat fyra nya kontor i Norden, Kalix och Skellefteå i Sverige, Villmanstrand i Finland och Bergen, Norge.

Forskning och utveckling   

FORCIT Explosives produktutveckling gjorde stora framsteg i utvecklingen av enhetlig kvalitet i Kemiitti-systemet genom införandet av nya mätmetoder och process- och produktförbättringar. Utvecklingen av ett nytt kvävefritt sprängämne gick också framåt och CE-märkning godkändes för kvävefria gel- och emulsionsprodukter. Vidare påbörjades arbete som syftar till att utveckla en ny grön produktlinje. Forcit lanserade också en ny generation emulsionsladdningsenheter, ECM3, för underjordsdrift. 

Inom FORCIT Defence har FoU-arbetet fokuserats på den fortsatta utvecklingen av undervattensystem och FORCIT Sentry Area Denial System. De första serieleveranserna av Sentry-systemet förväntas äga rum 2023. 

Inom FORCIT Consulting har utvecklingsarbetet kring plattformen för hantering, övervakning och användning av mätdata fortsatt, och en ny mobilapp för smidig och effektiv datahantering lanserades.

Investeringar

Koncernens totala investeringar under räkenskapsperioden, inklusive fusioner och förvärv, uppgick till 11,6 miljoner euro (15,9 miljoner euro), och med leasingfinansieringen inkluderad uppgick de till 12,3 miljoner euro (17,1 miljoner euro). Moderbolagets investeringar i den egna verksamheten uppgick till 5,9 miljoner euro (2,1 miljoner euro). Koncernens totala investeringar inkluderat leasingfinansieringen uppgick till 5,4% av årets omsättning.  

De viktigaste investeringarna gjordes för att utöka kapaciteten och servicenätverket inom FORCIT Explosives i Norge, Sverige och Finland. Betydande investeringar har också fortsättningsvis gjorts i digitalisering av laddnings- och leveransprocesserna. Inom FORCIT Consulting har investeringar gjorts i utrustning och programvara för vibrations- och bullermätningar.