Moderbolagets resultaträkning

1000 €20222021
OMSÄTTNING112 67671 999
Förändring i produktlager704182
Tillverkning för eget bruk1939
Övriga rörelseintäkter3 2232 085
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden-64 776-35 251
Förändring av lager6 0741 399
Material och tjänster totalt-58 701-33 852
Personalkostnader
Löner och arvoden-16 423-15 260
Lönebikostnader
Pensionskostnader-3 302-2 741
Övriga lönebikostnader-741-566
Personalkostnader totalt-20 466-18 567
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivning enligt plan-3 344-3 148
Övriga rörelsekostnader-20 524-15 402
RÖRELSEVINST13 5863 336
Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränte- och finansiella intäkter
Koncernbolag2 9793 880
Övriga21132
Finansiella intäkter totalt3 0004 012
Övriga ränte- och finansiella kostnader
Koncerbolag-270
Övriga-765-794
Finansiella kostnader totalt-792-794
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER15 7946 553
Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningsdifferens-308135
Erhållna koncernbidrag1 3941 745
Bokslutsdispositioner totalt1 0861 880
Inkomstskatter-2 834-945
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST14 0467 489