Koncernens finansieringsanalys

1000 €20222021
Rörelsens kassaflöde
Rörelsevinst26 9058 645
Korrigeringar till rörelsevinsten8 8068 537
Förändring i rörelsekapitalet-17 000-1 571
Betalda räntor-752-511
Erhållna räntor6546
Erhållna dividender52
Betalda skatter-2 382-1 506
Rörelsens kassaflöde15 64813 643
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar-12 063-9 693
Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar8258
Förvärv av dotterbolag minus bolagets kassa vid förvärvstidpunkten-226-2 405
Investeringar i övriga placeringar140
Investeringarnas kassaflöde-12 194-12 041
Finansieringens kassaflöde
Upptagning av kortfristiga lån30439
Återbetalning av kortfristiga lån-16-46
Upptagning av långfristiga lån2 000196
Återbetalning av långfristiga lån-3 379-2 403
Utbetalda dividender och återbetalning av fritt eget kapital-3 423-3 317
Aktieemission0176
Finansieringens kassaflöde-4 514-5 355
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL-1 060-3 752
Likvida medel vid periodens början6 1199 871
Förändringar under räkenskapsperioden-1 060-3 752
Likvida medel vid periodens slut5 0596 119