Koncernens balansräkning

Koncernens balansräkning

Bestående aktiva

1000 €20222021
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter4 0252 678
Koncerngoodwill6 4747 557
Immateriella tillgångar totalt10 49910 236
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden1 7691 629
Byggnader och konstruktioner19 67719 841
Maskiner och inventarier16 01617 000
Övriga materiella tillgångar167730
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar10 3176 315
Materiella tillgångar totalt47 94645 515
Placeringar
Aktier och andelar290289
Intresseföretag2016
Övriga placeringar235250
Placeringar totalt546555
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT58 99156 305

Rörliga aktiva

1000 €20222021
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter11 8296 792
Färdiga produkter4 7052 706
Övriga omsättningstillgångar9 7017 166
Förskottsbetalningar1711 179
Omsättningstillgångar totalt26 40717 843
Fordringar
Kundfordringar34 67722 296
Lånefordringar5134
Övriga fordringar976513
Resultatregleringar547995
Fordringar totalt36 25223 839
Finansiella värdepapper
Övriga värdepapper00
Kassa och banktillgodohavanden5 0596 119
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT67 71747 802
AKTIVA TOTALT126 708104 107

Passiva

Eget kapital

1000 €20222021
Aktiekapital3 1493 149
Aktieemission0176
Fonden för fritt inbetalt kapital1 5011 324
Dispositionsfond34 06033 183
Räkenskapsperiodens resultat21 5296 069
EGET KAPITAL TOTALT60 23843 901

Främmande kapital

1000 €20222021
Långfristigt
Latent skatteskuld3 2893 303
Skulder till kreditinstitut16 71218 023
Övriga långfristiga skulder2 0502 133
Långfristigt främmande kapital totalt22 05123 459
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut5 0514 763
Erhållna förskott1 1344 621
Leverantörsskulder22 00415 140
Övriga skulder4 3713 779
Resultatregleringar11 8598 444
Kortfristigt främmande kapital totalt44 41936 747
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT66 47060 206
PASSIVA TOTALT126 708104 107