Moderbolagets finansieringsanalys

1000 €20222021
Rörelsens kassaflöde
Rörelsevinst13 5863 336
Korrigeringar till rörelsevinsten3 2262 824
Förändring i rörelsekapitalet*-14 828-726
Betalda räntor-674-461
Erhållna räntor8873
Erhållna dividender44
Övriga finansiella poster0-5
Betalda skatter-1 088-847
Rörelsens kassaflöde3154 198
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i materiella och immateriella nyttigheter-5 781-3 776
Återbetalning av lånefordringar från dotterbolag4 685-1 910
Erhållna räntor00
Investeringar i dotterbolag-271-3 045
Återbetalning av lånefordringar-18115
Investeringarnas kassaflöde-1 386-8 615
Finansieringens kassaflöde
Upptagning av kortfristiga lån30439
Återbetalning av kortfristiga lån0-46
Upptagning av långfristiga lån2 000196
Återbetalning av långfristiga lån-3 379-2 403
Utbetalda dividender-3 423-3 219
Aktieemission0176
Ökning av eget kapital mot betalning0-98
Dividend från dotterbolag2 9083 812
Erhållet koncernbidrag, som betalts1 7451 785
Finansieringens kassaflöde154242
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL-916-4 175
Likvida medel vid periodens början5 5009 675
Förändringar under räkenskapsperioden-916-4 175
Likvida medel vid periodens slut4 5845 500
*Varav förändringen på koncernkontot utgör7 021-4 047