Konsernin tuloslaskelma

1000€20222021
LIIKEVAIHTO228 342150 466
Valmistevarastojen muutos2 231204
Valmistus omaan käyttöön1945
Liiketoiminnan muut tuotot701435
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-125 889-69 188
Varastojen muutos7 8641 909
Materiaalit ja palvelut yhteensä-118 025-67 279
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-32 472-29 119
Henkilösivukulut
Eläkekulut-4 775-4 270
Muut henkilösivukulut-5 295-4 508
Henkilöstökulut yhteensä-42 542-37 898
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-8 811-8 683
Liiketoiminnan muut kulut-35 009-28 645
LIIKEVOITTO26 9058 645
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot70166
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista03
Korkokulut ja muut rahoituskulut-752-845
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-682-676
VOITTO ENNEN VEROJA26 2237 969
Laskennallisen verovelan muutos13-93
Tuloverot-4 707-1 808
TILIKAUDEN VOITTO21 5296 069