Tilinpäätöksen liitetiedot

1. TILINPÄÄTÖKSEN PERIAATTEET

1.1. ARVOSTUSPERIAATTEET

Taseen pysyvät vastaavat arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankinta-arvoonsa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaansa. Taseen valuuttaerät arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Konsernitilinpäätös raportoidaan tuhansina euroina (1 000 EUR).

1.2. POISTOT

Suunnitelman mukaiset poistot pohjautuvat pysyvien vastaavien laskettuun taloudelliseen käyttöikään. Laskentaperusteet ovat seuraavat:

Rakennukset ja rakennelmat20-50
Koneet ja kalusto5-10
Muut aineelliset hyödykkeet10-20
Aineettomat hyödykkeet5-10
Muut pitkävaikutteiset menot10
Konserniliikearvo5-10

1.3. KONSERNITILINPÄÄTÖS

Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö Oy Forcit Ab:n lisäksi tytäryhtiöt Forcit Sweden AB:n, Forcit Norway AS:n, Forcit International Oy Ab:n, Forcit Consulting Oy:n, Forcit Consulting AB:n, Forcit Consulting AS:n, O-Pitblast S.A:n ja Forcit Ireland Ltd:n. Konsernitilinpäätös sisältää myös osakkuusyritys Vipnordic AB:n. Vipnordic AB:n tilinpäätös on laadittu per 31.8.2022. Konsernitilinpäätös on laadittu hankinta-arvomenetelmän mukaisesti. Konsernin sisäiset toimitukset, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Suomen Tärinämittaus Oy fuusioitiin tilikauden aikana Forcit Consulting Oy:hyn.

2. Tuloslaskelma
2.1. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN
Konserni20222021
Räjähteet211 010133 199
Konsulttitoiminta17 33217 268
Yhteensä228 342150 466
Emoyhtiö20222021
Räjähteet112 67671 999
Yhteensä112 67671 999
2.2. TILIKAUDEN SUORITEPERUSTEISET PALKAT SEKÄ KESKIMÄÄRÄINEN HENKILÖKUNTAMÄÄRÄ
Konserni20222021
Hallitukset ja toimitusjohtajat1 6311 695
Muu henkilöstö30 84127 424
Yhteensä32 47229 119
Emoyhtiö20222021
Hallitus ja toimitusjohtaja644667
Muu henkilöstö15 77814 593
Yhteensä16 42315 260
Tilikauden keskimää­räinen henkilökuntamäärä20222021
Konsernissa533499
Emoyhtiössä265250
2.3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Konserni20222021
Vuokratulot166161
Palautus80
Muut erät527274
Yhteensä701435
Emoyhtiö20222021
Konsernin sisäiset transaktiot2 8861 652
Vuokratulot166161
Palautus80
Muut erät164272
Yhteensä3 2232 085
2.4. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
Konserni20222021
Tilintarkastus154131
Muut palvelut071
Yhteensä154203
Emoyhtiö20222021
Tilintarkastus4248
Muut palvelut071
Yhteensä42118
2.5. TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Emoyhtiö20222021
Konserniavustus1 3941 745
2.6. OSINKOTUOTTO TYTÄRYHTIÖILTÄ
Emoyhtiö20222021
Osinkotuotto tytäryhtiöiltä2 9083 812
2.7. TULOVEROT
Konserni20222021
Varsinaisesta toiminnasta4 7071 808
Laskennallisen verovelan muutos-1393
Yhteensä4 6941 900
Emoyhtiö20222021
Konserniavustusten tulovero279349
Varsinaisesta toiminnasta2 555596
Yhteensä2 834945
3. TASE
3.1. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
Liitetiedoissa esiintyy hankintakustannuksia ainoastaan sellaisille pysyville vastaaville, joita ei ole vielä kokonaan poistettu suunnitel­man mukaisesti.
Konserniliikearvo joka on muodostunut yrityskaupoissa, poistetaan 5–10 vuoden aikana.
Konserni20222021
Hankintameno 1.1.142 543127 802
Lisäykset11 60615 867
Vähennykset-162-2 244
Siirrot erien välillä01 117
Hankintameno 31.12.153 987142 543
Kertyneet poistot 1.1.-87 230-78 546
Vuoden poistot-8 811-8 683
Vähennysten kertyneet poistot610
Kertyneet poistot 31.12.-95 979-87 230
Arvonkorotus437437
Arvonalentuminen00
Kirjanpitoarvo 31.12.58 44555 751
Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo13 58614 730
Emoyhtiö20222021
Hankintameno 1.1.76 77072 909
Lisäykset5 8772 114
Vähennykset-250
Siirrot erien välillä01 748
Hankintameno 31.12.82 62376 770
Kertyneet poistot 1.1.-48 324-45 175
Vuoden poistot-3 344-3 148
Vähennysten kertyneet poistot00
Kertyneet poistot 31.12.-51 668-48 324
Arvonkorotus437437
Kirjanpitoarvo 31.12.31 39228 884
Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo6 3596 934
3.2. SIJOITUKSET, EMOYHTIÖ
Osakkeet ja osuudetKonserniMuutYhteensä
Hankintameno 1.1.24 69928724 986
Lisäykset2410241
Vähennykset000
Hankintameno 31.12.24 94028725 227
3.3. VAIHTO-OMAISUUS
Konserni20222021
Aineet ja tarvikkeet11 8296 792
Valmiit tuotteet4 7052 706
Ostetut tuotteet9 7017 166
Ennakkomaksut1711 179
Yhteensä26 40717 843
Emoyhtiö20222021
Aineet ja tarvikkeet10 1975 468
Valmiit tuotteet3 1492 445
Ostetut tuotteet4 0052 662
Ennakkomaksut1711 179
Yhteensä17 52311 753
3.4. KONSERNIYRITYKSET
Omistusosuus- %ConsolidatedParent Company
Forcit International Oy Ab100100
Forcit Sweden AB100100
Forcit Norway AS100100
Forcit Consulting Oy100100
Forcit Consulting AB100100
Forcit Consulting AS100100
Forcit Ireland Ltd100100
O-Pitblast S.A.100100
Vipnordic AB3333
3.5. KONSERNIN SISÄISET SAAMISET JA VELAT
Emoyhtiö20222021
Pitkäaikaiset laina-saamiset243238
Myyntisaamiset6 0824 021
Lainasaamiset126125
Muut saamiset*8 7738 162
Saamiset yhteensä15 22312 546
Ostovelat3849
Siirtovelat00
Muut velat*12 3254 824
Velat yhteensä12 3634 873
*Viittaa pääasiassa konsernitilin järjestelyihin
3.6. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
Konserni20222021
Osakepääoma 1.1.3 1493 149
Osakepääoma 31.12.3 1493 149
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.11 501398
Osakeanti01 024
Osakkeiden takaisinosto0-98
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.121 5011 324
Osakeanti0176
Käyttörahasto 1.1.33 18330 685
Edellisen vuoden tulos6 0696 254
Osingonjako edelliseltä vuodelta-3 423-3 219
Käyttörahaston muutos-1 768-537
Käyttörahasto 31.12.34 06033 183
Vuoden voitto21 5296 069
Oma pääoma yhteensä60 23843 901
Emoyhtiö20222021
Osakepääoma 1.1.3 1493 149
Osakepääoma 31.12.3 1493 149
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.11 501398
Osakeanti01 024
Osakkeiden takaisinosto0-98
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.121 5011 324
Osakeanti0176
Käyttörahasto 1.1.24 51021 845
Edellisen vuoden tulos7 4895 885
Osingonjako edelliseltä vuodelta-3 423-3 219
Käyttörahasto 31.12.28 57624 510
Vuoden voitto14 0467 489
Oma pääoma yhteensä47 27136 649
Jakokelpoiset vapaat varat yhteensä 31.12.44 12333 324
3.7. TILINPÄÄTÖSSIIRROT JA LASKENNALLINEN VEROVELKA
Kertynyt poistoero
Emoyhtiö20222021
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet751452
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat4 2844 205
Koneet ja kalusto3 3133 377
Muut aineelliset hyödykkeet28
Yhteensä8 3498 041
Laskennallinen verovelka
Yllä oleviin poistoeroihin ja jaksotusvarauksiin sisältyvä laskennalli­nen verovelka on erotettu konsernitilinpäätök­sessä.
20222021
Konserni3 2893 303
Loput poistoerosta ja jaksotusvarauksesta jaetaan vapaaseen omaan pääomaan.
20222021
Konserni12 14310 159
3.8. LYHYTAIKAISET VELAT
Tase-erän kohtaan ”Lainat rahoitus­laitoksilta” sisältyy shekkitililimiitin käyttö.
20222021
Konserni2 6672 380
Emoyhtiö2 6672 380
3.9. SIIRTOVELAT
Vastaava
Konserni20222021
Laskuttamattomat ostot00
Jaksotetut laskut541833
Verojen palautus0-10
Muut6172
Yhteensä547995
Emoyhtiö20222021
Laskuttamattomat ostot00
Jaksotetut laskut88283
Verojen palautus00
Muut00
Yhteensä88283
Vastattavaa
Konserni20222021
Jaksotetut henkilöstökustannukset5 4625 318
Muut jaksotukset3 2892 248
Korot36142
Verot3 072736
Yhteensä11 8598 444
Emoyhtiö20222021
Jaksotetut henkilöstökustannukset2 4323 105
Muut jaksotukset1 793162
Korot3636
Verot1 747342
Yhteensä6 0083 646
3.10. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
3.10.1. Vastuu leasingsopimuksista
Konserni20222021
Seuraavalla tilikaudella maksettavat3 7813 909
Myöhemmin maksettavat7 2349 506
Emoyhtiö20222021
Seuraavalla tilikaudella maksettavat1 7611 681
Myöhemmin maksettavat3 2814 422
3.10.2. Vuokravastuu (toimitiloista)
ConsolidatedParent Company
Erääntyy maksettavaksi seuraavan tilikauden aikana1 010190
Erääntyy maksettavaksi myöhemmin2 028285
Yhteensä3 038475
3.10.3. Vastuuvelvoitteet konsernin sisäisten
yritysten eduksi
20222021
Konserni298300
Emoyhtiö298300
3.10.4. Muut vastuusitoumukset
Konserni20222021
Omille sitoumuksille asetetut vakuudet3 4602 774
Emoyhtiö20222021
Omille sitoumuksille asetetut vakuudet3 3272 624