Konsernin tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma

1000€20222021
LIIKEVAIHTO228 342150 466
Valmistevarastojen muutos2 231204
Valmistus omaan käyttöön1945
Liiketoiminnan muut tuotot701435
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-125 889-69 188
Varastojen muutos7 8641 909
Materiaalit ja palvelut yhteensä-118 025-67 279
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-32 472-29 119
Henkilösivukulut
Eläkekulut-4 775-4 270
Muut henkilösivukulut-5 295-4 508
Henkilöstökulut yhteensä-42 542-37 898
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-8 811-8 683
Liiketoiminnan muut kulut-35 009-28 645
LIIKEVOITTO26 9058 645
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot70166
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista03
Korkokulut ja muut rahoituskulut-752-845
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-682-676
VOITTO ENNEN VEROJA26 2237 969
Laskennallisen verovelan muutos13-93
Tuloverot-4 707-1 808
TILIKAUDEN VOITTO21 5296 069

Konsernin tase

Pysyvät vastaavat

1000 €20222021
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet4 0252 678
Konserniliikearvo6 4747 557
Aineettomat hyödykkeet yhteensä10 49910 236
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet1 7691 629
Rakennukset ja rakennelmat19 67719 841
Koneet ja kalusto16 01617 000
Muut aineelliset hyödykkeet167730
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat10 3176 315
Aineelliset hyödykkeet yhteensä47 94645 515
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet290289
Osakkuusyritykset2016
Muut sijoitukset235250
Sijoitukset yhteensä546555
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ58 99156 305

Vaihtuvat vastaavat

1000 €20222021
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet11 8296 792
Valmiit tuotteet4 7052 706
Muu vaihto-omaisuus9 7017 166
Ennakkomaksut1711,179
Vaihto-omaisuus yhteensä26 40717 843
Saamiset
Myyntisaamiset34 67722 296
Lainasaamiset5134
Muut saamiset976513
Siirtosaamiset547995
Saamiset yhteensä36 25223 839
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit00
Rahat ja pankkisaamiset5 0596 119
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.67 71747 802
VASTAAVAA YHTEENSÄ126 708104 107

Vastattavaa

Oma pääoma
1000 €20222021
Osakepääoma3 1493 149
Osakeanti0176
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto1 5011 324
Käyttörahasto34 06033 183
Tilikauden tulos21 5296 069
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ60 23843 901
Vieras pääoma
1000 €20222021
Pitkäaikainen
Laskennallinen verovelka3 2893 303
Lainat rahoituslaitoksilta16 71218 023
Muut pitkäaikaiset velat2 0502 133
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä22 05123 459
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta5 0514 763
Saadut ennakot1 1344 621
Ostovelat22 00415 140
Muut velat4 3713 779
Siirtovelat11 8598 444
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä44 41936 747
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ66 47060 206
VASTATTAVAA YHTEENSÄ126 708104 107

Konsernin rahoituslaskelma

1000 €20222021
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto26 9058 645
Oikaisut liikevoittoon8 8068 537
Käyttöpääoman muutos-17 000-1 571
Maksetut korot-752-511
Saadut korot6546
Saadut osingot52
Maksetut verot-2 382-1 506
Liiketoiminnan rahavirta15 64813 643
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-12 063-9 693
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot8258
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä yhtiön käteisellä hankintahetkellä-226-2 405
Investoinnit muihin sijoituksiin140
Investointien rahavirta-12 194-12 041
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot30439
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-16-46
Pitkäaikaisten lainojen nostot2 000196
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-3 379-2 403
Maksetut osingot ja vapaan oman pääoman takaisinmaksu-3 423-3 317
Osakeanti0176
Rahoituksen rahavirta-4 514-5 355
RAHAVAROJEN MUUTOS-1 060-3 752
Rahavarat tilikauden alussa6 1199 871
Muutoksia tilikauden aikana-1 060-3 752
Rahavarat tilikauden lopussa5 0596 119