Koncernens bokslut

Koncernens resultaträkning

1000€20222021
OMSÄTTNING228 342150 466
Förändring i produktlager2 231204
Tillverkning för eget bruk1945
Övriga rörelseintäkter701435
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden-125 889-69 188
Förändring av lager7 8641 909
Material och tjänster totalt-118 025-67 279
Personalkostnader
Löner och arvoden-32 472-29 119
Lönebikostnader
Pensionskostnader-4 775-4 270
Övriga lönebikostnader-5 295-4 508
Personalkostnader totalt-42 542-37 898
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivning enligt plan-8 811-8 683
Övriga rörelsekostnader-35 009-28 645
RÖRELSEVINST26 9058 645
Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränte- och finansiella intäkter70166
Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva03
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader-752-845
Finansiella intäkter och kostnader totalt-682-676
VINST FÖRE SKATTER26 2237 969
Förändring av latent skatteskuld13-93
Inkomstskatter-4 707-1 808
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST21 5296 069

Koncernens balansräkning

Bestående aktiva

1000 €20222021
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter4 0252 678
Koncerngoodwill6 4747 557
Immateriella tillgångar totalt10 49910 236
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden1 7691 629
Byggnader och konstruktioner19 67719 841
Maskiner och inventarier16 01617 000
Övriga materiella tillgångar167730
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar10 3176 315
Materiella tillgångar totalt47 94645 515
Placeringar
Aktier och andelar290289
Intresseföretag2016
Övriga placeringar235250
Placeringar totalt546555
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT58 99156 305

Rörliga aktiva

1000 €20222021
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter11 8296 792
Färdiga produkter4 7052 706
Övriga omsättningstillgångar9 7017 166
Förskottsbetalningar1711 179
Omsättningstillgångar totalt26 40717 843
Fordringar
Kundfordringar34 67722 296
Lånefordringar5134
Övriga fordringar976513
Resultatregleringar547995
Fordringar totalt36 25223 839
Finansiella värdepapper
Övriga värdepapper00
Kassa och banktillgodohavanden5 0596 119
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT67 71747 802
AKTIVA TOTALT126 708104 107

Passiva

Eget kapital

1000 €20222021
Aktiekapital3 1493 149
Aktieemission0176
Fonden för fritt inbetalt kapital1 5011 324
Dispositionsfond34 06033 183
Räkenskapsperiodens resultat21 5296 069
EGET KAPITAL TOTALT60 23843 901

Främmande kapital

1000 €20222021
Långfristigt
Latent skatteskuld3 2893 303
Skulder till kreditinstitut16 71218 023
Övriga långfristiga skulder2 0502 133
Långfristigt främmande kapital totalt22 05123 459
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut5 0514 763
Erhållna förskott1 1344 621
Leverantörsskulder22 00415 140
Övriga skulder4 3713 779
Resultatregleringar11 8598 444
Kortfristigt främmande kapital totalt44 41936 747
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT66 47060 206
PASSIVA TOTALT126 708104 107

Koncernens finansieringsanalys

1000 €20222021
Rörelsens kassaflöde
Rörelsevinst26 9058 645
Korrigeringar till rörelsevinsten8 8068 537
Förändring i rörelsekapitalet-17 000-1 571
Betalda räntor-752-511
Erhållna räntor6546
Erhållna dividender52
Betalda skatter-2 382-1 506
Rörelsens kassaflöde15 64813 643
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar-12 063-9 693
Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar8258
Förvärv av dotterbolag minus bolagets kassa vid förvärvstidpunkten-226-2 405
Investeringar i övriga placeringar140
Investeringarnas kassaflöde-12 194-12 041
Finansieringens kassaflöde
Upptagning av kortfristiga lån30439
Återbetalning av kortfristiga lån-16-46
Upptagning av långfristiga lån2 000196
Återbetalning av långfristiga lån-3 379-2 403
Utbetalda dividender och återbetalning av fritt eget kapital-3 423-3 317
Aktieemission0176
Finansieringens kassaflöde-4 514-5 355
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL-1 060-3 752
Likvida medel vid periodens början6 1199 871
Förändringar under räkenskapsperioden-1 060-3 752
Likvida medel vid periodens slut5 0596 119