Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tuloslaskelma

1000 €20222021
LIIKEVAIHTO112 67671 999
Valmistevarastojen muutos704182
Valmistus omaan käyttöön1939
Liiketoiminnan muut tuotot3 2232 085
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-64 776-35 251
Varastojen muutos6 0741 399
Materiaalit ja palvelut yhteensä-58 701-33 852
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-16 423-15 260
Henkilösivukulut
Eläkekulut-3 302-2 741
Muut henkilösivukulut-741-566
Henkilöstökulut yhteensä-20 466-18 567
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-3 344-3 148
Liiketoiminnan muut kulut-20 524-15 402
LIIKEVOITTO13 5863 336
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Konserniyhtiöt2 9793 880
Muut21132
Rahoitustuotot yhteensä3 0004 012
Muut korko- ja rahoituskulut
Konserniyhtiöt-270
Muut-765-794
Rahoituskulut yhteensä-792-794
VOITTO ENNEN TILIPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA15 7946 553
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos-308135
Saadut konserniavustukset1 3941 745
Tilinpäätössiirrot yhteensä1 0861 880
Tuloverot-2 834-945
TILIKAUDEN VOITTO14 0467 489

Emoyhtiön tase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

1000 €20222021
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet3 8792 530
Aineettomat hyödykkeet yhteensä3 8792 530
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet1 3931 221
Rakennukset ja rakennelmat13 01313 750
Koneet ja kalusto6 3596 179
Muut aineelliset hyödykkeet3457
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat6 7155 147
Aineelliset hyödykkeet yhteensä27 51326 354
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä24 94024 699
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä243238
Muut lainasaamiset7781
Osakkeet ja osuudet287287
Sijoitukset yhteensä25 54725 304
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ56 93954 188

Vaihtuvat vastaavat

1000 €20222021
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet10 1975 468
Valmiit tuotteet3 1492 445
Muu vaihto-omaisuus4 0052 662
Ennakkomaksut1711 179
Vaihto-omaisuus yhteensä17 52311 753
Saamiset
Myyntisaamiset16 5958 857
Saamiset saman konsernin yrityksiltä14 98012 308
Lainasaamiset5033
Muut saamiset10528
Siirtosaamiset88283
Saamiset yhteensä31 81921 509
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset4 5845 500
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ53 92538 762
VASTAAVAA YHTEENSÄ110 86492 950

Vastattavaa

Oma pääoma

1000€20222021
Osakepääoma3 1493 149
Osakeanti0176
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto1 5011 324
Käyttörahasto28 57624 510
Tilikauden tulos14 0467 489
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ47 27136 649
POISTOERO8 3498 041

Vieras pääoma

1000 €20222021
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta16 42617 723
Muut pitkäaikaiset velat2 0502 133
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä18 47619 856
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta5 0674 763
Saadut ennakot1 1334 619
Ostovelat10 2818 741
Velat konserniyhtiöille12 3634 666
Muut velat1 9161 970
Siirtovelat6 0083 646
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä36 76728 405
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ55 24448 261
VASTATTAVAA YHTEENSÄ110 86492 950

Emoyhtiön rahoituslaskelma

1000 €20222021
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto13 5863 336
Oikaisut liikevoittoon3 2262 824
Käyttöpääoman muutos*-14 828-726
Maksetut korot-674-461
Saadut korot8873
Saadut osingot44
Muut rahoituserät0-5
Maksetut verot-1 088-847
Liiketoiminnan rahavirta3154 198
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-5 781-3 776
Tytäryhtiöiden lainasaamisten takaisinmaksut4 685-1 910
Saatu korko00
Investoinnit tytäryhtiöihin-271-3 045
Lainasaamisten takaisinmaksu-18115
Investointien rahavirta-1 386-8 615
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot30439
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut0-46
Pitkäaikaisten lainojen nostot2 000196
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-3 379-2 403
Maksetut osingot-3 423-3 219
Osakeanti0176
Oman pääoman maksullinen lisäys0-98
Osingot tytäryhtiöiltä2 9083 812
Saatu konserniavustus, joka on maksettu1 7451 785
Rahoituksen rahavirta154242
RAHAVAROJEN MUUTOS-916-4,175
Rahavarat tilikauden alussa5 5009 675
Muutoksia tilikauden aikana-916-4,175
Rahavarat tilikauden lopussa4 5845 500
*Josta muutos konsernitilillä muodostaa7 021-4 047