Moderbolagets bokslut

Moderbolagets resultaträkning

1000 €20222021
OMSÄTTNING112 67671 999
Förändring i produktlager704182
Tillverkning för eget bruk1939
Övriga rörelseintäkter3 2232 085
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden-64 776-35 251
Förändring av lager6 0741 399
Material och tjänster totalt-58 701-33 852
Personalkostnader
Löner och arvoden-16 423-15 260
Lönebikostnader
Pensionskostnader-3 302-2 741
Övriga lönebikostnader-741-566
Personalkostnader totalt-20 466-18 567
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivning enligt plan-3 344-3 148
Övriga rörelsekostnader-20 524-15 402
RÖRELSEVINST13 5863 336
Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränte- och finansiella intäkter
Koncernbolag2 9793 880
Övriga21132
Finansiella intäkter totalt3 0004 012
Övriga ränte- och finansiella kostnader
Koncerbolag-270
Övriga-765-794
Finansiella kostnader totalt-792-794
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER15 7946 553
Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningsdifferens-308135
Erhållna koncernbidrag1 3941 745
Bokslutsdispositioner totalt1 0861 880
Inkomstskatter-2 834-945
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST14 0467 489

Moderbolagets balansräkning

Aktiva

Bestående aktiva

1000 €20222021
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter3 8792 530
Immateriella tillgångar totalt3 8792 530
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden1 3931 221
Byggnader och konstruktioner13 01313 750
Maskiner och inventarier6 3596 179
Övriga materiella tillgångar3457
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar6 7155 147
Materiella tillgångar totalt27 51326 354
Placeringar
Andelar i företag inom samma koncern24 94024 699
Lånefordringar hos företag i samma koncern243238
Övriga lånefordringar7781
Övriga aktier och andelar287287
Placeringar totalt25 54725 304
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT56 93954 188

Rögliga aktiva

1000 €20222021
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter10 1975 468
Färdiga produkter3 1492 445
Övriga omsättningstillgångar4 0052 662
Förskottsbetalningar1711 179
Omsättningstillgångar totalt17 52311 753
Fordringar
Försäljningsfordringar16 5958 857
Fordringar hos företag inom samma koncern14 98012 308
Lånefordringar5033
Övriga fordringar10528
Resultatregleringar88283
Fordringar totalt31 81921 509
Finansiella värdepapper
Kassa och bank tillgodohavanden4 5845 500
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT53 92538 762
AKTIVA TOTALT110 86492 950

Passiva

Eget kapital

1000€20222021
Aktiekapital3 1493 149
Aktieemission0176
Fonden för fritt inbetalt kapital1 5011 324
Dispositionsfond28 57624 510
Räkenskapsperiodens resultat14 0467 489
EGET KAPITAL TOTALT47 27136 649
AVSKRIVNINGSDIFFERENS8 3498 041

Främmande kapital

1000 €20222021
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut16 42617 723
Övriga långfristiga skulder2 0502 133
Långfristigt främmande kapital totalt18 47619 856
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut5 0674 763
Erhållna förskott1 1334 619
Leverantörsskulder10 2818 741
Skulder till företag inom samma koncern12 3634 666
Övriga skulder1 9161 970
Resultatregleringar6 0083 646
Kortfristigt främmande kapital totalt36 76728 405
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT55 24448 261
PASSIVA TOTALT110 86492 950

Moderbolagets finansieringsanalys

1000 €20222021
Rörelsens kassaflöde
Rörelsevinst13 5863 336
Korrigeringar till rörelsevinsten3 2262 824
Förändring i rörelsekapitalet*-14 828-726
Betalda räntor-674-461
Erhållna räntor8873
Erhållna dividender44
Övriga finansiella poster0-5
Betalda skatter-1 088-847
Rörelsens kassaflöde3154 198
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i materiella och immateriella nyttigheter-5 781-3 776
Återbetalning av lånefordringar från dotterbolag4 685-1 910
Erhållna räntor00
Investeringar i dotterbolag-271-3 045
Återbetalning av lånefordringar-18115
Investeringarnas kassaflöde-1 386-8 615
Finansieringens kassaflöde
Upptagning av kortfristiga lån30439
Återbetalning av kortfristiga lån0-46
Upptagning av långfristiga lån2 000196
Återbetalning av långfristiga lån-3 379-2 403
Utbetalda dividender-3 423-3 219
Aktieemission0176
Ökning av eget kapital mot betalning0-98
Dividend från dotterbolag2 9083 812
Erhållet koncernbidrag, som betalts1 7451 785
Finansieringens kassaflöde154242
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL-916-4 175
Likvida medel vid periodens början5 5009 675
Förändringar under räkenskapsperioden-916-4 175
Likvida medel vid periodens slut4 5845 500
*Varav förändringen på koncernkontot utgör7 021-4 047